Een coöperatief fundament

Agrico is opgericht met als doel toegevoegde waarde te leveren waar een lid dat moeilijk of niet alleen kan realiseren. Dit partnerschap is de kiem van onze coöperatie. Agrico hecht veel waarde aan de betrokkenheid en invloed van haar leden. Dit komt tot uiting in de besturing van de organisatie.

Coöperatie
 

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie en vormt de algemene ledenvergadering. De ledenraad is een representatieve afspiegeling van het ledenbestand. De leden van de ledenraad worden benoemd tijdens de centrale ledenvergadering.

Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie en vormt daarmee de algemene vergadering van aandeelhouders van de B.V. Ze vormen een personele unie met de raad van commissarissen. Dat wil zeggen dat beide organen gevormd worden door dezelfde mensen. De voorzitter van het bestuur en daarmee van de raad van commissarissen is Adrie Vermeulen.

 
Adrie Vermeulen
voorzitter Coöperatie Agrico


Poolcommissies

De poolcommissie is aanspreekpunt voor enerzijds de leden en anderzijds de directie. De poolcommissie behartigt de belangen van de leden ten aanzien van de teeltovereenkomst en de bijbehorende condities. Het commercieel beleid blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de directie van de B.V.

 

Commissie van beroep

De commissie van beroep beoordeelt en beslist over voorgelegde geschillen tussen leden/bedrijven en de coöperatie. De commissie van beroep bestaat uit 6 leden die benoemd worden door de ledenraad.


Jongerencollege

Agrico kent een jongerencollege als klankbord voor de directie en het bestuur. Het jongerencollege bij Agrico heeft geen statutaire status.


B.V.

Directie

Agrico B.V. wordt bestuurd door een directie. Zij vertegenwoordigt de B.V. en is belast met de strategie en de dagelijkse leiding. Binnen de B.V. is gekozen voor een eenhoofdige directie die wordt benoemd door de raad van commissarissen.

 
  Jan van Hoogen
  algemeen directeur


Raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van de B.V. en de daaraan verbonden ondernemingen. Door de personele unie kent de raad van commissarissen dezelfde bemensing als het bestuur.


Dochters en deelnemingen

In augustus 2008 is de juridische structuur van Agrico aangepast. Alle bedrijfsactiviteiten zijn vanuit “Agrico” Coöperatieve Handelsvereniging voor Akkerbouwgewassen U.A. verplaatst naar Agrico B.V. Uitzonderingen hierop zijn de ledencommunicatie, de leveringscontracten, de gebouwen en terreinen. In onderstaande tabel staan de dochterbedrijven en deelnemingen op overzichtelijke wijze weergegeven.
 

Dochterondernemingen (groepsmaatschappijen)  
Agrico Holding B.V. te Emmeloord Houdstermaatschappij
   
Agrico Research B.V. te Bant Kweek- en Researchbedrijf
Leo de Kock en Zonen B.V. te Purmerend Was- en inpakbedrijf voor tafelaardappelen
Agrico Polska Sp. z o.o., Lêbork, Polen Teelt, verkoop en distributie van pootaardappelen
Agrico UK Ltd. te Castleton, Schotland Teelt, verkoop en distributie van pootaardappelen
S.A. Desmazières te Monchy-le-Preux, Frankrijk Teelt, verkoop en distributie van pootaardappelen
Agrico Nordic AB te Malmö, Zweden Teelt, verkoop en distributie van pootaardappelen, verkoop van tafel- en industrieaardappelen
Interseme d.o.o. te Ljubljana, Slovenië Teelt, verkoop en distributie van pootaardappelen
Parkland Seed Potatoes Ltd. te Edmonton, Canada Teelt, verkoop en distributie van pootaardappelen
Agrico East Africa Teelt, verkoop en distributie van pootaardappelen
AR Tarim A.Ș. Teelt, verkoop en distributie van pootaardappelen
    

 

 


 

Contact - Agrico

Agrico
Postbus 70, 8300 AB Emmeloord
Duit 15, 8305 BB Emmeloord
+31(0)527-639 911
info@agrico.nl